Saturday, January 27, 2007

ZOE MONGKA ZONG

" ZOE" wa we lvjøm;

"ZOE" waka lvjøm nø "Greek " kai Gønshaq waka ie. Gvrayi nøngmaq svng ezi i we dvciq lvpat gønshaq svng wae. Wervt "ZOE" zong wa we nø "Gønshaq mongka zong" wa we lvjøm ie.

Zoe mongka zong bøn rai we;

"ZOE" zong bøn rai we tvra nø; yadø i we zong bønlvm rvt Svra gvba Phala Nawdini gvsvt vjønma:no nø vjurøt dvzaqshiya:ngi we angnøngri mvme vleya:ngi. Gvrayi vtvna nø (2003) nøng taq Switzerland mongdan keni Svra gvba me Alicia Dossenbach nvng Yangon yvng vhømya:ngi.Wekvt "ZOE TRAINING CENTER" zong wanø poqlvm vrashiya:ngi. Iwe 2004 nøng keni wa poqo nø, shvngønt pvngya:nga.

Mvngga gvlshi we ;

-Myuq mong keni vrom vsar we Shigong mong cerii mongka cvnshi lonlvm.
-Gvray tvra keniu vman we vlangreri shvla tvra tvnu nø vsvng shvla bønlvm.
-Gvray bvnli washu mvme bunglvm.
-Angwa Gvray bvnli washurii mongka svng rvnaq vtvng keni tewa mvtimvni vjang nø Dbsh bvnli wa lonlvm.

Mvngga gvlshi we ;
-Myuq mong keni vrom vsar we Shigong mong cerii mongka cvnshi lonlvm.
-Gvray tvra keniu vman we vlangreri shvla tvra tvnu nø vsvng shvla bønlvm.
-Gvray bvnli washu mvme bunglvm.
-Angwa Gvray bvnli washurii mongka svng rvnaq vtvng keni tewa mvtimvni vjang nø Dbsh bvnli wa lonlvm.

Shvdøng we;
-DC (2) AG Myenmong
-ZOE Shvngømre (Swizerland mongdan)
-Master's Commission International . (USA)
-International School of Ministry .(USA)
-World Missions Outreach Fellowship.(USA)
-Thy Will Be Done Ministries .(USA)

Shvngønt we Badari;
-Gvray mongka svng mvdøng gvl nø shvngøntne.
-Mvkon paqziri,

-Gong vshol vngvtshi paqziri,
-English karu nvng ka,
-Computer paqzi,
-Zvt dvtan lvm paqzi,
-Music paqzi,
-Nvmbvn shvnvplvm angpvn paqzi,
-Praise & Worship
-Shvngøntshi vdu we dvga dø paqzi angpvnri,

Shvngøntshu Svrari;

Shvngøntshu Svrari nø mongdan vrvm nvng seng we Svra gvbari nvng Myenmong taq vl we Svrarii shvngøntne.


Zi we boyt lemvtri;
2004 Nøng nvng 2005 nø taq nø zong dvngshi bøi wa we lemvt (Certificate) nvng Master's Commission International keni zi we lemvt Vni pvn ziya:nga. 2006 – 2007 nøng taq nø Internationasl School of Ministry keni zi we Mongdan vrvm nvng seng we (Diploma Of Biblicl Studies) Boyt lemvt zi lon bøa.

Dvngshi bøi we zongmangri;
A. (2004) Nøng dvngshiri;

(1) Dvkøm Kwinrvm (2)Inkøm Zirvm
(3)Ma Nin Aye (4)Cho Det Way
(5) Mvngjadang Lartsar (6)Yintvng Nin
(7) Zame Døsvr (8) Nvnghø Pongrvm
(9) Zo Hla Mon (10) Yin Yin Tun
(11)Sangka Dawkong (12) Lom Naw
(13) Ywam Nvmding (14) Diriq Tvng
(15) Diriq Tvng (16) Lvgøm Dawnaw
(17) Pvlong Dawnaw (18) Dawze
(19) Lvlo Hawnye (20) Yintvng Min

B. 2005 Nøng dvngshiri;
(1) Pongya Pervm (2) Gvmrøng Gin
(3) Lvgin Kunglom (4) Lom Kung
(5) Svngdong Dødvng (6) Pvla Pervm
(7) Chan Sønrvm
(8) Lvnyo Konglom
(9) Mvyit TinTin (10) Samuel
(11)Chvngmør Zvmi Chvng (12) Yungkaq Chvng
(13) Pvla Kono (14) Svngdong Kwør
(15)Tisan Ninsvr (16) ChvngmørZvmisvr

(17) Gvmrøng Mata (18) Chan Merysvr
(19) Tisør Shinra (20) Didasan

C.(2006-2007) Dvngshiri;

(1) Redvng Pervm (2) Nvnghø Dørvm
(3) Pongshin (4) Rvpma Dørvm
(5) Redvng Gwedvng (6) Nvngseng Sanaung
(7) Rizøm Kwinrvm (8) Yvngnam Zingsvr
(9) Yvngcvl Kangham (10)Kongshan David
(11)Chinle Nvngsvr (12) Nu Lwi
(13) Bela Ko (14) Mvna Koshin
(15) Gvmrøng Karvm (16) Svngdong Nin
(17) Linggong Kosvr (18) Awal Zirvm
(19) Mvbøq Pongshvr
Linggong Zing & Zitvng Sotini gø ie.

D. Dvga dø cvnshi we;

Shvngømre vrvm keni Langreri, Shaqreri &
Shvngøntshu Svrari cvnshie.

Dvngshi ri wa we bvnli & vl we shvrari;

Langreri svng shølshu bvnliri taq dvzaqshie.
Svra pe/meri svng dvbvng we shvnvngshu Svrari washie.
Zvn dvtut (PTH) mongka zong cvnshi we vle.
Zongmangri bvnli wa we shvra;
Vsvm mong, Dachilek ,Gvle myuq ,
Myitkina, Waymo , Putao , Mvchvngbo ,
Shigong mong Chvnglam, Køni mong rvgaq
Høq bvnli wae.


Zong bøng leng we;
Zong bøng nø denøng keni (2007 nøng)
" ZOE BIBLE SCHOOL" wanø leng bøa.
Gvza oqa ie.

Wednesday, January 17, 2007

ZOE Mong Ka Zong
De nxng 12/01/2007 ni taq zong cin byo taq pong i e.


Zoe zong nx 2004 ke ni paq zi ma hang we shi gong mong ri dv paq poq ya-nga we zong i e. De nxng ngo nx 3 nxng i v-mi. long a i we zong mang ri nx shaqngxm ri v ram keni i e. Camong, putao,myitgina,Dachilit,konglang bx kang mong nang , mi wa dvqrxq rvgaq vl we shaq ngxm renang woq mong raq gaq ke ni long ra i.
De nxng nx 22 gx zong dang shi bx i.Zong taq kong taq nx 19 gx wa lom lon no e. ka dx i rat i ma wa ni nx tiq ce dan Exam pye nang 3 gx lo v tu v mi.
Zong poq o we rvtx MAY 1 ni ke ni JANUARY 11 ni hxq poq v-ma.

Shvngxq no we sv ra ri nx v de mong sara ri nang Kx ni mong sara ri i shvngxq no we i e.

Zoe Zong gxm nx Rev; phala naw din i e.

Zong long mv yx we v svng dvci shvngxm ri mv rvcang dx v to ie.

contact; nawdinphala@gmail.com