Wednesday, January 17, 2007

ZOE Mong Ka Zong
De nxng 12/01/2007 ni taq zong cin byo taq pong i e.


Zoe zong nx 2004 ke ni paq zi ma hang we shi gong mong ri dv paq poq ya-nga we zong i e. De nxng ngo nx 3 nxng i v-mi. long a i we zong mang ri nx shaqngxm ri v ram keni i e. Camong, putao,myitgina,Dachilit,konglang bx kang mong nang , mi wa dvqrxq rvgaq vl we shaq ngxm renang woq mong raq gaq ke ni long ra i.
De nxng nx 22 gx zong dang shi bx i.Zong taq kong taq nx 19 gx wa lom lon no e. ka dx i rat i ma wa ni nx tiq ce dan Exam pye nang 3 gx lo v tu v mi.
Zong poq o we rvtx MAY 1 ni ke ni JANUARY 11 ni hxq poq v-ma.

Shvngxq no we sv ra ri nx v de mong sara ri nang Kx ni mong sara ri i shvngxq no we i e.

Zoe Zong gxm nx Rev; phala naw din i e.

Zong long mv yx we v svng dvci shvngxm ri mv rvcang dx v to ie.

contact; nawdinphala@gmail.com

9 comments:

KNO said...

Lam magup tinang amyu sha ni hpaji kung kyang, chye jat wa lu na matut shakut nga ai re majaw, grai kaja ai lam rai nga ai. Shada shiga shana hkat ai lam gaw mahku mara lam grau jaw ya nga ai.

www.kachinland.org

yeram said...

Hi! Demongce ri vhvng lvm zong eboq bx sha long nx gvza shvla e. Namaq waza wang keni gx nvn nvn vjurxt dvbvng i e. Gvray Mongzxl long nvng ishxt igvn nx nvn nvn leq lun nxng wa i nx vjurxt dvbvngie.

Pamvra!

yeram said...

Hi...shongsha i we nxngmaq rvwangceri shvngbe svng pamvra wang dvmvn range. Namaq dvpvt nvn nvn vjurxt dvbvng ie. Nxngmaq rvwangce ri gx nxnt vshvt nx dvzaq shi ra bx i e. Vdeni la mongdan vrvm nx tiq ni nx tiq ni gvza vhvng mvn shi we svng yvng lun shie. We dx vhvng ri nx Gvray tvra taq txm txm wa kvm svng ri tewa i we svng yvng lun shie. We rvt nxngmaq gx Gvray tvra svng shvla wa cvn lvm long gx gvza ni vchvq e.
Vra nx English lega svng sha dx dvzaq shira bx i e. Pawa lvm wa ni nx English kaq nvng karu vru sha we tiq gx nx kamong svng tuq vdu we i ni gx kvq m dvng svng i zxm shvla we svng yvng lun shi e. We rvt nxngmaq rvwangce ri gx gvza ni dvzaq shi ra bx sha, nxnt vshvt ra bx i e. Gvray tvra svng gx shvla wa cvn nx vjurxt mvn shi taq so:ri dvzaq sha i wa dvmvn nx noggxwn zi m-yxng we ie.
Vra nx vhvng myxng i we nxngmaq rvwangce ri nx lega rx we taq gx nxnt gvza lxm ra e.Nxnt sha yvng shi nx dvzaq shi rae . we dx wa shi nx dvzaq shi we svng ri gvza vhvng we svng yvng lun shi e. We rvt shongsha i we nxngmaq rvwangce ri shvngbe gx Gvray tvra taq txm txm wa riq nx dvzaq sha i wang dvmvn we laq vrvme. Gvray ishxt igvn nvng mongzxl long vgx vrvm i leq lun nxng wvng vjurxt dvbvng ie. Pamvra ...Tvwvnrvzi

Sirilax said...

Shvngbe kaq pamvra wvng sori dvmvn range. Gvray Jeju rvt yadö madutkelvm tiqlong ewabösha rvt gö gvza dvbonge. nöngmaq Rvwang pvn ri nö Mongka zong long we vsvng tewa luqe. Iwe, pawalvm rvt vdepvn ceri svng vzômvralvm dang taq nonggun zi nö shöl mvluno ma? dvdvmlvm tiqlong ie. Dvga wvngza ri nö mongka svra ri gö dvci dvpvt vde dvci nvng vde mong vde rvgaq dvpvt bvnli dvzaqshi we gvza yvngshie. Pvlace vmvng vsvng ri chvng we bvnli wa mvtaq vdepvn rio tong laqya nvng vde pvn ri svng kupgar we bvnli ri taqgö dvzaqshie.
wervt rvwangce tiqgö ku keni nonggun zi nö vring dvzvr mvyöng we nö, vdepvn mongka svrarii dvci shongnönt nvng vzômvralvmdang taq nonggun zi lunlvm, tasvng kupgarke we wa shalvm rvt gö dvshvnglunrae. Mongka taq Monglvmang gö vbae, Pvlace dang vhanglvm gö vbae, cil mvzan nvng sing dö gvza vbae. iwe, pawa dvga dang taq nönt mashatni ma? Rvwang dvci ri vmvng mvnshi wesvng kadö ku yangie ma?

Kristu vdong taq, rvzice

Dakhum said...

Dear Zoe mong ka zong,

I am so glad to see your achievement for Zoe mong ka zong.Awesome work!I am so proud of you guys.Just keep on do it the best for the Lord with all you heart until that DAY.

Matt 16:18

On this ROCK I will build my Church, and the gates of hades shall not prevail against it.


love in Chrrist,

Pamvra wvng so ri,

Dakhum Yin
Saipan.

Feel free to contact:

dakhum@gmail.com
yinalbert@hotmail.com
dakhumyin@yahoo.com

rapma said...

Wow,
Gvzani shvla e.
Zvng dvtut shalawa ce dvzah shi leqlunxnge.
pamvra wasori,
elias dukaw
rapma.dukaw@gmail.com
elias.rapma@hotmail.com
elijah_dukaw@yahoo.com

Phong said...

Shvngbe svng sha dvzvr nø vjurøt dvbvng lvm dvtan we;

Nøngmaq shigong mongdan nø vcipvtvng we mongdan tiqlong dø iwe vdong taq dvsha dvre a:li we ie. Inigø Gvray jeju rvt nø vsvng mvmei vjurøt dvbvng we nvng nongwun zi we , Paqzi zi we shvngønt dvtu we shøl we mvme vl dø Shigong mong Chvnglam wangdong taq Yangon Zoe mongka zongkwe 2008 nøng April shvla, (14) ni keni shvngønt pvng bøsha.
Wervt nø kayvng ma-yvng evlnøng we vdepvn vsvngri shvngbe i vjurøt dvbvng we nongwun zi we nvnnvn wa lonlvm dvpvt gvza vlxmshxnge.
Shvngbei Gvray pe ang mongzøl long leq lonnøng. Amen.

Phong said...
This comment has been removed by the author.
Phong said...

Gvza oqa;

Mongka zong yalong taq cvnshi we Zongmangceri kayvng mayvng londvngte Gvray pe Ango bvnli pvn vrvm taq shvl vwvl dvzaqshi we yvng lu:ni rvt Shvngøntshu Svrari shvngbe nvng Gvray pe svng gvza dvbu i nø oqa wa ie.

Zong ya long nø tewa Gvray i hang we laqi wvng vjurøt sori;;

Tvwvn rvzice